תקנון האתר

האתר tarburnet.co.il ,  להלן "האתר" , מיועד לגולשים אשר מחפשים מידע בנושאי תרבות, קומיקס, סרטים, ספרים, טלוויזיה, מוסיקה ומידע נוסף המשיק לנושאים אלו.
האתר עשוי להעשיר את הידע של גולשים המתעניינים בנושאים אלו ונושאים נוספים הקשורים לתכניו. כל שימוש באתר ע"י גולשים או מי מטעמם להלן "משתמשים", בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, יהיה כפוף לתנאים המובאים להלן לרבות: שיכפול העתקה, הפצה, העברה, מכירה, פרסום, שינוי וכיו"ב. כל הזכויות באתר ובמידע המתפרסם בו שמורות לאתר ובעליו ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לכל כללי תקנון זה ללא תנאים וסייגים. משתמש שאינו מקבל תנאי מתנאי התקנון אינו רשאי להשתמש באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה האתר, תכניו, צורתו, לעדכן ו/או להוסיף קטגוריות, תוכן, תקנון,גרפיקה ו/או עיצוב המופיעים בו , לבצע בו כל שינוי בכל פעילות ו/או תוכן המשתמעים ממנו על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעילותו, וללא כל צורך בהודעה מוקדמת למשתמשים. מוסכם בזאת כי לא ייזקף לחובת האתר כל תקלה שמקורה בשינוי מסוג זה, והתרחשותה לא תקים למשתמשים כל עילת תביעה, או דרישה כלשהי כלפי  האתר, מנהליו, בעליו או מי מטעמם. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי לצורך תפעול האתר הוא נעזר ועושה שימוש בגורמים שונים שמספקים מידע ושירותים  שונים לרבות קווי תקשורת, אחסנה, העברת נתונים, תקינות, שלמות ואחזור המידע, ועוד. המשתמשים מבינים כי שירותים אלו אינם בשליטת האתר, מנהליו, בעליו  או מי מטעמם, ועל כן לא תהיה עילה לטעון כלפיהם במקרה של שיבוש כלשהו, תקינות, זמינות גרימת נזק במישרין או בעקיפין,או בגין כל סיבה אחרת. מידע, פרסומות, פרטים אישיים, קישורים (לינקים), תמונות, מידע פרסומי, תכנים אישיים ו/או מסחריים וכל פרט כלשהו מטעמם של המשתמשים באתר או מטעמו של צד ג' כלשהו אינם באחריות האתר . בעלי המידע שמתפרסם ומי שפעל מטעמם להעברת המידע לאתר הם אשר נושאים באחריות הבלעדית לתכנים אלו, צורתם, אמינותם, דיוקם והפצתם, וכל פעילות אחרת הנובעת מפרסומם, לרבות גרימת הטעיה, שיבוש או נזק כלשהו, ו/או הפרה של זכויות יוצרים כמוגדר בחוק. המפרסמים, הפועלים מטעמם או בשמם או מייצגים אותם, אחראיים לתכנים של הפרסום, נכונותם, דיוקם, הקפדה על חוק זכויות יוצרים ושמירת זכויות יוצרים, וכל הכרוך בפרסומם בין ביודעין ובין שלא ביודעין, באופן ישיר או עקיף, ובאחריותם לבדוק מעת לעת את תקיפותם ונכונותם כפי שמתפרסם באתר. האתר אינו מתחייב בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר בגין טיב ומהות המידע,איכותו,סגנונו או צורתו,  ו/או כלפי השירותים והמוצרים המפורסמים באתר בין אם נוצרו או בוצעו על ידי האתר או צד ג' כלשהו. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בכל השירותים, המוצרים והמידע המתפרסמים נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. מומלץ כי משתמשים באתר אשר בכוונתם לבצע פעולה כלשהי כתוצאה מפרסום מידע באתר יבדקו היטב את מידת נכונותו והתאמתו לשימושיהם כמו באמצעות אימות המידע במקורות מידע נוספים וראשוניים. בכל מקרה, האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק שהוא לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. כל מידע או פרסום המועלה על ידי משתמש, ו/או כל פעילות אחרת כלפי האתר ו/או גולשים אחרים ואשר יביא לפגיעה ונזק לאתר, למשתמשים אחרים, לספקים או לכל גורם שלישי באשר הוא, לרבות נזק כספי, אובדן רווחים, אובדן מוניטין וכיוצא באלה, ייזקף לחובתו של המפרסם ו/או המשתמש. משתמשים ומפרסמים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את האתר  ו/או משתמש אחר ו/או ספק ו/או צדדים שלישיים בכל הוצאה שתיגרם להם בגין נזקי הפרסום האמור, כולל שכ"ט עורכי דין, אגרות וכלל הוצאות המשפט. במידה ותופסק פעילות האתר ו/או שירותיו השונים, אחדים מהם או כולם יחדיו, מכל סיבה שהיא, בין אם מיוזמת האתר ובין אם לאו, מוצהר ומוסכם בזאת כי האתר לא יהיה אחראי לנזקים ו/או הפסדים ישירים או עקיפים במידה ואלו ייגרמו למשתמשי האתר, ספקיו או כל צד ג'. המשתמשים מבינים ומסכימים בזאת כי אין בקישור לאתרים אחרים או למידע אחר לרבות פרסומי, כדי להצביע על אחריות כלשהי של האתר  לתכניו ו/או כוונותיו ו/או פעילותו של האתר המקושר. בכתבות, מאמרים ותכנים נוספים המתפרסמים באתר עשויים לכלול ביקורת, פרשנות, סקירה המבטאים השקפות עולם ,דעות או התרשמויות אישיות, נקודות מבט סובייקטיביות, ואין בהן לשקף את דעת האתר אלא את דעתו של הכותב בלבד.

על המשתמש חלה החובה להעלות תכנים חוקיים בלבד העונים גם לכללי הגינות ואתיקה. חל איסור מוחלט להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ואמונותיו, בצנעת הפרט או בכבוד האדם ופרטיותו (יובהר כי במקום שמתייחס התקנון ל- "ציבור" הכוונה גם לפרטים). חל איסור מוחלט להטעות במזיד, להוציא לשון הרע או לפרסם מידע שקרי. חל איסור מוחלט להפיץ קבצי מחשב ו/או וירוסים העלולים לפגוע ו/או להפריע למשתמשי האתר ו/או לרשת האינטרנט ו/או משתמשיה. חל איסור מוחלט להשתמש במידע שמספק האתר לצורך הפצתו של דואר זבל (spam) או דומיו. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר, ו/או לפרסם כל תוכן שעלול להוות באופן ישיר או עקיף עילה לתביעה ו/או עבירה על חוקי ודיני מדינת ישראל או כזה המעודד לביצוע הדברים האמורים. משתמש המבצע פעולה אסורה על פי סעיף סעיף זה, נושא באחריות המלאה והבלעדית לתוצאות פעולתו על כל היקפה והשלכותיה. המשתמשים מבינים ומסכימים כי לצורך תפעול מיטבי של האתר, חידושו עדכונו, פיתוחו ופיקוחו, נדרשים מנהלי האתר או מי שהוסמך על-ידם, לעיין בכל התכנים ופרטי המשתמש כפי שיימסרו על-ידו ולפקח על כל הפעילות המתרחשת באתר באשר היא, הכול בדרך שימצאו לנכון, לרבות "עוגיות" ואמצעים דומים ו/או אחרים.  האתר שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית למנוע פרסום או להסיר כל תוכן המהווה לפי שיקול דעתה הבלעדי חריגה מתנאי השימוש באתר ו/או מסיבה אחרת שמצאה לנכון, ללא הסברים או הודעה מראש, ואף לנתק ולהסיר שירות ממשתמשים גם אם שולמה תמורה עבורם. במידה ונותרו למשתמש זיכויים כספיים לקבלת יתרת שירותים, יזוכה המשתמש על-ידי האתר בגין תקופת השירות המגיעה לו מיום הניתוק ועד התאריך בו היה אמור להסתיים השירות. למען הסר ספק, פרסם משתמש באתר מידע שהביא לנזק לאתר , למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים, יישא המפרסם ו/או משלחיו ו/או שלוחיו באחריות הבלעדית לנזקי הפרסום והשלכותיו. המשתמשים נותנים הסכמתם בזאת לאתר להעביר אליהם הודעות, מכתבים, וכל חומר אחר הנחוץ לתקשורת בין האתר למשתמשיו. האתר רשאי להעביר את פרטיהם האישיים של המשתמשים לגורם שלישי ולכל גורם אחר על פי סמכות שבדין לצורך גביית כספים אותם הם חייבים ו/או במקרה של הפרת התקנון. מוסכם בזאת כי לבית המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר לתקנון זה ולכל הנובע ממנו והכרוך בו.

רכישת מוצרים ו/או מוצרים נוספים ושירותים נלווים
האתר  עשוי לאפשר מכירה של ספרים ו/או מוצרים נוספים ושירותים נלווים. רכישת מוצרים שאינה ישירות מהאתר אלא ממפרסמים ויוצרים המציעים באתר את יצירותיהם תיעשה ישירות בין המשתמש לבין היוצר / המחבר / הסופר ללא מעורבות האתר ועל אחריות המשתמש והיוצר. רכישת מוצרים מהאתר כפופה לכך שהמשתמש מצהיר כי הוא רשאי לבצע פעולה משפטית (אינו קטין מתחת לגיל 18), מסר פרטים נכונים, מדויקים ועדכניים הנדרשים לביצוע העסקה והקשר עימו לרבות שם, טלפון, כתובת ,דוא"ל  ופרטי חיוב לצורך ביצוע ההזמנה או לצורך חיוב או לבצוע כל פעולה אחרת באתר. ה"משתמשים" מתחייבים לספק את הנתונים הנכונים, המלאים והמדויקים הנדרשים לשם ביצוע פעולות באתר, לקבלת שירות , ו אן לצורך כל פעולה או פעילות אחרת באתר ו/או באמצעות האתר . האתר רשאי שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות ולנקוט בצעד משפטי כנגד משתמש שמסר פרטים אישיים מזהים כוזבים."האתר" מסתייע בביצוע מחויבויותיו ללקוחותיו בספקים ושירותים חיצוניים כגון דואר, ספקי שליחויות, ספקי ספרים ו/או מוצרים, ספקי אינטרנט, ספקי תוכן לרבות פרסומות, קווי תקשורת, אנשי מקצוע לתחזוקה, תיקון ו/או שינויים ב"אתר" ,שירותי סליקה וחיוב כספיים ועוד. ספקים אלו עשויים להיות חשופים לפרטים המופיעים בפרטי הזמנות ספרים או בפרטי פניות של המשתמשים , לרבות שמות פרטיים ומשפחה , מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. כל עיכוב או שיבוש מצד ה"אתר" ו/או ספקי השירות בישראל ו/או בחו"ל הקשורים למתן השירות ל"משתמשים" ולפרטיהם האישיים לרבות אלו המופיעים בהזמנותיהם ו/או עלו במהלך הקשר העסקי עם "האתר"ו/או חשיפה לפרטים הקשורים לפעילות המשתמשים באתר לרבות הזמנות ופניות,  לא ייחשבו כהפרה, עיכוב  או שיבוש מצד האתר ללקוחותיו ולא יהווה עילה או בסיס לתביעה או פיצוי כלשהו באופן ישיר או בעקיפין. כמו כן לאתר לא תהיה אחריות כלשהי במקרה של חדירה שאיננה בהרשאה לקווי התקשורת שבשימושו ו/או בשימוש המשתמשים ו/או מחשבי ספקיו ונותני השירות של ה"אתר" , ולמשתמשים לא תהיה עילה או בסיס לתביעה או פיצוי כלשהו באופן ישיר או בעקיפין בגין חדירה או שימש לרעה כתוצאה ממנה. ספרים ו/או מוצרים אחרים או מוצרים נלווים הנרכשים באמצעות האתר אינם מיוצרים על ידי "האתר", והוא אינו אחראי על התכנים שבהם, מסרים, ציורים, תמונות , איורים ו/או תיאורם ו/או טיב ייצורם, ו/או פגמים, ו/או אי התאמה בין תיאורם לבין טיבם בפועל ו/או תוצאות השימוש בהם למעט החלפת מוצר שנתגלה בו פגם, או החזר הכספים ששילם הרוכש בגין אותו מוצר.

תשלומים עבור קנייה באמצעות האתר יתבצעו אך ורק באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשתמש או באמצעות שירות חברת "פייפאל".  אין לשלוח צ'ק  ואין לשלוח כסף מזומן עבור שירותי האתר.

לאחר ביצוע הזמנה על ידי המשתמשים האתר יבדוק את פרטיה ואת יכולתו לספק את המוצרים הכלולים בה . במידה ומסיבה כלשהי כמו חוסר במוצר מתאים לפרטי ההזמנה או במלאי של האתר או של הספק או שיבושים מכל סוג שהוא,  או בעיות בחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, או מסירה שגויה של פרטים  לרבות פרטים לחיוב, או  מכל סיבה אחרת – לא תהיה אפשרות לספק את הספר ו/או המוצר שהזמין הלקוח –  מתחייב "האתר" לבטל חיובים כלשהם במידה ובוצעו. בכל מקרה אי אספקת המוצר מסיבה כלשהי ,לא תהווה עילה לקבלת פיצוי כלשהו מעבר להחזר כספי של מחיר המוצר בו חויב הלקוח, במידה ואכן בוצע חיוב.המחירים של השירותים  או המוצרים המופיעים באתר עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקולים שונים של "האתר". בעת ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש נקבע המחיר לחיוב כפי שמופיע בטופס ההזמנה ועותק ממנו נקלט במחשבי ספקי האתר. עותק ההזמנה נצפה על ידי המשתמש ומומלץ המשתמש ידפיס וישמור לעצמו עותק. בנוסף מנגנון האתר שולח באופן אוטומטי עותק מההזמנה למייל שהמשתמש הזין לטופס ההזמנה. במידה ויתבצעו על ידי המשתמש תוספות להזמנה, או שינויים במוצרים ו/או שירותים כמו תוספת או שינוי פריט ו/או אופן המשלוח בין בכתב ובין טלפונית בסמוך לחיוב ישתנה מחיר החיוב הסופי בהתאם. כל משתמש שביצע עסקה באתר רשאי לבטלה מסיבה כלשהיא וללא הסברים. זכות זו הינה למשך 14 יום מקבלת הספרים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה בכתב מ"המשתמש" ל"אתר". במקרה כזה "המשתמש" יחזיר ל"אתר" באמצעות הדואר את המוצר שקיבל מ"האתר", באריזתו ובמצב כפי שנשלח אליו בצרוף החשבונית שנשלחה אליו והוא יזוכה בכספים ששילם תמורת העסקה, בניכוי הכספים שנקבעו, הכל על פי החוק. בעסקאות בהן מתבצעת אספקת המוצר על ידי ספק חיצוני (למשל מחסן הוצאת ספרים, שירותי דואר ,שליחויות ) יועברו אליו על ידי "האתר" שם הלקוח, כתובת ,מספר טלפון, שם המוצר וכל נתון רלבנטי אחר על מנת שהספק יוכל לממש את אספקת המוצר/ים.
האתר עשוי לאפשר ל"משתמשים" וליוצרים  ובמיוחד לסופרים ומשוררים בראשית דרכם לפרסם ספרים למכירה, להגברת חשיפה פרסומית, להעשרה ולידיעה של גולשי האתר. המפרסמים מתחייבים להיות בעלי זכויות היוצרים על היצירות/ הספרים ולשאת בכל אחריות ונזק שעלולים לנבוע מהפרסום של יצירותיהם / הספרים באתר. המפרסמים מתחייבים להקפיד על אמת בפרסום, ולמלא את התחייבויותיהם המופיעים בפרסום ו/או בקשריהם עם "משתמשים" הנובעים והקשורים לפרסומם באתר. כל הזכויות על הספרים והיצירות שמורות לבעליהן , לרבות המחברים , היוצרים, הוצאות הספרים ובעלי הזכויות ואין לעשות בהן כל שימוש. שאר התכנים שמורות הזכויות לבוק פור בוק.  "המשתמשים" מסכימים כי במידה ותהיינה מחלוקות משפטיות הן תידונה בבתי המשפט באזור ת"א והמרכז על-פי הדין הישראלי.